Bevillinger under DMRU-puljen maj-runde 2020

06-07-20

Bevillinger under DMRU-puljen og ToRF-vinduet maj-runde 2020

DMRU har bevilget 7,5 mio. kr. til ni projekter under DMRU-puljen, herunder vinduet for særlige projekter med fokus på tros- og religionsfrihed.

 

Nedenunder er en liste over projekterne: 

DMRU-puljen: 

MO: IAS                      Partner:                                   Land: Kenya

Budget: 49.680

Projekttitel: Forandrende fortællinger

Dette oplysningsprojekt har til formål at styrke ung-til-ung kommunikationen i dansk udviklingsarbejde. Projektet vil give unge en platform, til at dele historier om forandrende møder, med børn og unge verden over. Projektets målgruppe er danske unge mellem 16-30 år. Projektet består af tre elementer. Første element er professionelt produceret videofortællinger, hvor unge fortæller med deres egne ord om deres forandrende møder med andre børn og unge. Andet element er et formidlingskursus, hvor unge lærer at fortælle om deres rejseoplevelser, altså hvordan man livligt og selvsikkert videreformidler egne fortællinger. Tredje element består i udviklingen af en fortællingsguide, der bredt kan inspirere unge til at fortælle om deres forandrende rejseoplevelser. Alle tre elementer skal medvirke til, at der dannes et frivilligt fortællerkorps med globale ambassadører, der er til stede i det offentlige rum samt besøger uddannelsesinstitutioner, lejre osv. landet over med oplysningsarbejde.

-----------------------------------------------------------------------------------

MO: Viva                Partner: Viva Nicaragua           Land: Nicaragua

Budget: 49.658

Projekttitel: Børn i en corona-tid

Formålet med dette projekt er, at sætte fokus på vold mod børn og eskaleringen af vold i forbindelse med COVID-19. Oplysningsaktiviteten læner sig op ad projektet ”Family Matters”, hvor udsatte familier i fattige bysamfund omkring Managua i Nicaragua trænes i anti-vold kultur. Der udvikles seks videospots med forskellige fokus på, hvordan krisen har ændret hverdagen for børn og voksne. Spotsene anvendes i en online kampagne, som målrettes personer, der i forvejen ikke er bekendte med Vivas arbejde. Målgruppen er primært kvinder over 30 år. Oplysningskampagnen følges op af fysiske oplæg i kirker samt online foredrag/debatter, der henvender sig til folk med særlig interesser for arbejdet med børn og unge i Mellemamerika eller udvikling generelt.

-----------------------------------------------------------------------------------

MO: Baptistkirken   Partner: Dutabarane og UEBB   Land: Burundi   

Budget: 1.000.000 

Projekttitel: Ntunkgwerere - anti-GBV

I dette 2-årige projekt, arbejdes der på at udrydde kønsbaseret vold, i to af Burundis provinser. Gennem mobilisering og træning uddannes der ikke blot 660 ofre for kønsbaseret vold, men over 8.000 indbyggere i de 6 kommuner. 150 præster, 30 lokale myndighedspersoner og 300 frivillige er vigtige aktører i aktiviteterne i de 6 klynger, som Dutabrane etablerer i området, bestående af 150 kirker. Målene i projekterne er først at træne og uddanne aktører, så de er i stand til at tilbyde integreret assistance til de 660 ofre for kønsbaseret vold, blandt andet gennem spare- og lånegrupper, rådgivning, juridisk assistance, gennemgang af materialet i ’Families for Life’ samt fokus på reproduktiv sundhed. Kirkerne og lokalsamfundet kan på lang sigt være med til at sikre mere lige vilkår for disse kvinder. Disse aktiviteter understøttes af fortalervirksomhed som udføres i samarbejde med andre lokale CSO’er.

 ----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS                Partner: STCC                       Land: Tanzania   

Budget: 800.000

Projekttitel: Inclusive Education and Conducive Environment for Marginalised Children, phase III

Formålet med dette projekt er at støtte marginaliserede børn og unge i Tanzania, ved at inkludere ca. 500 børn og unge på 10 skoler i Singida-provinsen i Tanzania. Målgruppen er børn og unge med handicap, børn fra meget fattige familier, gravide piger, børnearbejdere og andre grupper, som ikke går i skole, og dermed ikke får opfyldt deres ret til uddannelse. De vigtigste partnere i projektet er 8 kirker i Singida-provinsen samt lærerne og 5 lokale myndigheder, som vil blive trænet i målgruppens særlige behov, og i at forbedre forholdene på skolerne samt kvaliteten af undervisningen. Kirkerne og de religiøse ledere indgår desuden i et netværk af civilsamfundsorganisationer, som vil blive trænet i fortalervirksomhed, dvs. hvordan man påvirker de ansvarlige myndigheder på lokalt og regionalt niveau. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

MO: IAS            Partner: IAS-Kenya                      Land: Kenya - Syd   

Budget: 475.000

Projekttitel: Church leaders' advocacy

Formålet med projektet er at styrke 14 CBO’er og FBO’ers kapacitet til fortalervirksomhed i Kenya, Uganda og Sydsudan, samt at styrke partnerskabet mellem organisationerne og IAS’ landekontorer i de tre lande. Én af de vigtige komponenter i projektet er en mindre fond til finansiering af pilotprojekter, som skal give organisationerne praktiske erfaringer med pilotprojekter. 

----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS             Partner: IAS-Kenya             Land: Kenya   

Budget: 900.000

Projekttitel: Klima og fødevaresikkerhed

Projektet er en opfølgning af et studie af lokalbefolkningens modstandskraft overfor klimaforandringer i Tharaka-regionen i Kenya. Studiet viser, at regionen er hårdt ramt af klimaforandringer og påviser, hvordan man effektivt og konkret kan gribe ind ved at styrke lokalbefolkningens viden og handlemuligheder. Målgruppen er 1000 husholdninger i Tharaka, som vil få forbedret deres fødevaresikkerhed og adgang til vandressourcer. Målgruppen vil desuden udvikle lokale planer for at minimere risikoen ved klimaforandringer. Herudover vil 100 regeringsansatte, samt lokale partnere og kirker i Tharaka blive inddraget i arbejdet med at fremme mere klimatilpassede produktionsmetoder.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS           Partner: IAS-Kenya                  Land: Kenya- Syd   

Budget: 900.000

Projekttitel: Building resilience

Formålet med projektet, er at styrke samfundets modstandskraft, over for voldelige konflikter mellem etniske grupper i Narok County, i Kenya. Projektet vil resultere i en øget kapacitet hos lokale ledere og kirker til at respondere på konflikter, samt psykosocial og juridisk bistand til konfliktofre, som ofte er kvinder og børn. Projektet vil desuden resultere i et system til indrapportering af konfliktindikatorer og konfliktforebyggelse. Projektet er rettet mod kvinder, unge, krigere og de ældre i samfundet samt politiet og myndighederne. Nogle af aktiviteterne i projektet, indbefatter etablering af lokale fredsgrupper og udnævnelse af lokale fredsaktivister. Projektet indeholder også konfliktshåndteringsmøder mellem de forskellige befolkningsgrupper og myndighederne, om de grundlæggende årsager til konflikterne, herunder forebyggelse af konflikter og genopbygning af tilliden mellem befolkningen og myndighederne.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Frelsens Hær      Partner: Salvation Army        Land: Malawi   

Budget: 1.000.000

Projekttitel: Livelihood Improvement and Farmers Empowerment - LIFE

Hovedformålet med dette projekt er bidrage til forbedrede livsvilkår, fødevaresikkerhed og økonomisk selvstændiggørelse af i alt 2440 landmænd, hvoraf 60% af landmændene er kvinder.

På lang sigt vil vi se et samfund med forbedrede livsvilkår og landmænd som er økonomisk selvstændige og bæredygtige. For at opnå denne fødevaresikkerhed vil projektet sikre at:

• Hver landmand har mestret at arbejde med et jordstykke på 16x39 meter i størrelse

• Jordstykket vil give en høst på 20 sække, der hver vejer 50 kg.

• Høsten kan brødføde en familie på 6 personer (hvilket er gennemsnittet i Malawi).

• Landmændene vil blive i stand til at dyrke egen køkkenhave, som vil forbedre husstandens ernæring og give variation i kosten.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Spedalskhedsmissionen     Partner: TLMIB        Land: Bangladesh

Budget:  1.000.000

Projekttitel: Empowerment of disabled persons

Spedalskhedsmissionen i Bangladesh arbejder med social inklusion, økonomisk empowerment og frigørelse fra stigma samt diskrimination for Nordvest Bangladeshs fattigste – de spedalske og handikappede. Spedalskhedsmissionen har arbejdet i området siden 2008 og har opbygget en lokalsamfundsstruktur bestående af 745 selvhjælpsgrupper, 24 subforeninger og 4 distriktsforeninger. Formålet med denne fjerde fase, er at sikre fuld bæredygtighed samt sikre institutionel kapacitet i grupperne, for at blive økonomisk bæredygtige og selvimplementerende. Projektet er et afsluttende projekt, med det formål at udfase projektmidlerne, og overdrage monitorering og supervision af selvhjælpsgrupper til subassociationerne. Det er desuden også et mål at konsolidere fortalerarbejdet ved at styrke distriktforeningernes evne til at skabe strukturelle barrierer op på et højere niveau samt støtte de underliggende grupper.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Luthersk Mission        Partner: ELCT             Land: Tanzania   

Budget: 500.000 

Projekttitel: MBD

Fokus er at adressere de grundlæggende årsager til fattigdom ved at opbygge menneskers kapacitet til at bruge deres tilgængelige lokale ressourcer til en bedre fremtid. Gennem en række CCMP-workshops styrkes et team af kirkeledere fra ELCT Iringa med viden og praksisfærdigheder i kirker og omgivelser til at forstå deres udfordring og mobilisere egne ressourcer til at forbedre deres levestandard. Fattigdommen er stor i landdistrikter og rammer især børn og kvinder. Fattigdom i landdistrikter har en lang række årsager og medvirkende faktorer; traditionelle overbevisninger, manglende uddannelse, afhængighedsmentalitet sammen med svag kapacitet hos myndigheder og civilsamfundsorganisationer i at identificere, planlægge og gennemføre programmer for bæredygtig udvikling. Dårligt tilpassede metoder til projektgennemførelse især med lokal fødevareproduktion og opmagasinering, manglende adgang til kredit, input og markeder spiller også en vigtig rolle i at forværre problemerne. ELCT IRC CCMP vil samarbejde med DMCDD 18-U-02, læringsprojekt om menighedsbaseret diakoni og koordinere med disse initiativer.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: AKM                      Partner: TED                    Land: Togo   

Budget: 1.000.000

Projekttitel: Increased sustainable livelihood opportunities through F4L intervention among small-scale farmers in Togo.

Farming 4 Life er en fælles vision imellem TED og AKM om, at give småbønder i Togo hjælp til selvhjælp så de kan blive selvbærende. Vores base er på bibelskolen CAFEM, som er centralt beliggende og med gode faciliteter, som vi vil udvide med en platform for advocacy med visuel demonstration af IGAs. Herfra vil vi træne Lead Farmers, som efterfølgende bliver ambassadører for vores workshops i deres egne landsbyer, samt landsbyer nær CAFEM. Vores undervisning er landbrugsfaglig viden, budgethåndtering, VSLA, marketing, RBA familie harmoni-ligestilling, sundhed kost og helbred (Hiv/aids) og hvordan man advokere for landerettigheder og samarbejde med lokale myndigheder. Projektets mål er at nå 1500 bønder via 60 Studerende som bliver deres Lead Farmers, som vi styrker med aktiviteter, der bl.a. tidobler deres høstudbytte og hjælper dem med at etablere VSLA-grupper.

-------------------------------------------------------------------------------

MO: Viva Danmark Partner: Viva Juntos por la niñez Nicaragua  Land: Nicaragua

Budget: 142.300

Projekttitel: Network Strengthening

Den fortsatte politiske krise og det indskrænkede råderum for civilsamfundet i Nicaragua har tydeliggjort behovet for at styrke og bemyndige den demokratiske struktur af Viva Netværket i Nicaragua for at styrke netværkets forankring, robusthed og forenede stemme. Projektet søger derfor at opnå forandring via en trestrenget kapacitetsopbygningsproces som skal:

1) styrke netværkets demokratiske struktur, 2) kapacitetsopbygge netværkets medlemmer ved at styrke deres strategiske fokus på beskyttelse af børn og unge og 3) fastholde og engagere 700 unge i ungdomsorganisationen under Viva Nicaragua.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: KIT              Partner: NCEASL                   Land: Sri Lanka

Budget: 1.708.026

Projekttitel: Building a Virtual Museum and E-learning Platform to advance the Freedom of Religion or Belief in Sri Lanka

Projektet skal opbygge et Virtual Museum (VM) integreret med en e-læringsplatform for at øge FoRB-læsning og derved forbedre den sociale respekt for FoRB i Sri Lanka på lang sigt.

VM projektideen blev modtager af Intercultural Innovation Award 2019 (4. plads) af FN's Alliance of Civilisations og BMW-gruppen, for det mest innovative projekt, der fremmer interkulturel dialog ved at opbygge gensidig respekt blandt samfund, afvise voldelig ekstremisme og fremme mangfoldighed. VM, designet i 3D, en første-i-sin-slags platform på Sri Lanka, vil spore den historiske udvikling af FoRB ved at fremhæve centrale begivenheder, hændelser og udviklinger, der har formet det aktuelle FoRB-landskab i landet.

Projektet vil også gennemføre 3 rejsemuseer (informations kampagner) for at tage VM til målgrupper i de 3 distrikter, hvor der har været den største mængde af FoRB-krænkelser.

E-læringsplatformen, specifikt forankret til Sri Lanka-konteksten, vil sigte mod at udruste målgrupperne ved at tilbyde e-kurser, webinarer og andre e-ressourcer på FoRB. Al udviklet ressource vil være i samråd med lokale FoRB-eksperter bestående af aktivister, akademikere og aktører fra civilsamfundet. Det foreslåede projekt har til formål at kreativt skabe opmærksomhed, viden og færdigheder blandt 25.000 mennesker, primært unge, projektets vigtigste målgruppe - men også undervisere, mediepersonale, civilsamfund og statslige aktører og tværreligiøse ledere - for at beskytte og fremme FoRB på Sri Lanka.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Børnenes Liv          Partner: Verbo           Land: Nicaragua

Budget: 200.000

Projekttitel: Learning from RIPAT

Børnenes Liv har fået bevilget en pilot-indsats til sammen med partneren Verbo at afprøve den velrenommerede østafrikansk/danske metode til landbrugsudvikling RIPAT (Rural Integrated Participatory Approach to Transformation) i Nicaragua. Dette sker i samarbejde med en landbrugsskole særligt målrettet tidligere gadebørn som via tilegnelse af landbrugskundskaber kan bidrage til lokalsamfundet i området Casa Bernabe, hvor projektet finder sted. 

Der er 18 unge ml. 14-18 år samt 25 småbønder og deres familier fra lokalsamfundet med, og BL/Verbo vil foretage en en opsamling af erfaringer med henblik på en større projektindsats og et fokus på RIPAT-metoder i Verbo-netværket bredere i Latinamerika. 

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Apostolsk Kirkes Mission     Partner: Eglise Apostolique Evangelique du Togo       Land: Togo

Budget: 359.103 

Projekttitel: Increased livelihood opportunities for small scale farmers in Togo

Farming 4 Life er en fælles vision imellem TED og AKM om, at give småbønder i Togo hjælp til selvhjælp så de kan blive selvbærende. Vores base er på bibelskolen CAFEM, som er centralt beliggende og med gode faciliteter, som vi vil udvide med en platform for advocacy med visuel demonstration af IGAs. Herfra vil vi træne Lead Farmers, som efterfølgende bliver ambassadører for vores workshops i deres egne landsbyer, samt landsbyer nær CAFEM. Vores undervisning er landbrugsfaglig viden, budgethåndtering, VSLA, marketing, RBA familie harmoni-ligestilling, sundhed kost og helbred (HIV/aids) og hvordan man advokere for landerettigheder og samarbejde med lokale myndigheder. SDG: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. 12 og 15. Projektet har som mål at nå 1500 bønder via 60 Studerende som bliver deres Lead Farmerne, som vi styrke med aktiviteter, der bl.a. tidobler deres høstudbytte og hjælper dem med at etablere VSLA-grupper.

-----------------------------------------------------------------------------------

ToRF-vinduet: 

MO: KVINFO                Partner:                                    Land: Marokko

Budget: 75.231

Projekttitel: Who needs Islamic Feminism? - to overcome the division of the women's movement in Morocco

Formålet med dette projekt er, at udforske mulighederne og muliggørelsen af at bruge feministisk islamisk viden i debatterne og aktivismen, for ligestilling i familien og i samfundet, i Marokko. Målgrupperne er de større kvindeorganisationer i Marokko, med ligevægt mellem organisationer med henholdsvis sekulære og de trosbaserede formål. Projektet har tre typer af aktiviteter. 1) Individuelle og fokusgruppe interviews med nøgleaktivister fra de væsentligste sekulære og islamiske kvindeorganisationer og med kvinderetsorganisationer. 2) Skrive rapport med de væsentligste observationer. 3) Online møder, hvor resultaterne præsenteres for og diskuteres med de deltagende organisationer.

-----------------------------------------------------------------------------------

MO: DOONI-DOONI             Partner:                               Land: Mali

Budget: 198.121

Projekttitel: Protection of the freedom of religion and belief for the benefit of peaceful cohabitation in the communes of Kalifabougou and Diedougou Torodo

I Mali er de religiøse spændinger stigende og skaber polariseringer i samfundet. I dette projekt ønsker Dooni-Dooni at italesætte og mobilisere lokale religiøse og officielle ledere for religionsfrihed samt de muligheder for udvikling dette medfører gennem fredelig sameksistens og forsoning. Ved at organisere ledere og bringe dem sammen på tværs af religioner skabes relationer, der fremmer den gensidige forståelse. Dette projekt vil etablere kommunale trosfrihedskomiteer i to kommuner, og arbejde videre med de tre mest motiverede landsbyer med inter-religiøse udviklingsaktiviteter.

-----------------------------------------------------------------------------------